Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. Süleyman Seba Kompleksi 10/C Beşiktaş/İSTANBUL 444 66 27

KARDİYAK MR

KARDİYAK MR GENEL BAKIŞ

Kardiyak MR tetkiki yüksek tesla gücüne sahip (l veya 1 ,5 Tesla) MR cihaziarında özel donanım ve yazılım programları ile yapılabilmektedir. Bu cihaziarda da bir kardiyak inceleme serisinde görüntü kalitesini doğrudan etkileyen özel bobinler (body coil, cardiac coil gibi) bulunmalıdır. Kardiyak incelemelerde görüntüler sine kayıtlar şeklinde elde olunmalıdır. Bu nedenle cihaz, EKG tetikleme tekniği ile radyofrekans (RF) darbelerini hastanın kalp vuruları ile uyumlu bir şekilde verebilecek özel donanıma sahip olmalıdır. Yine inceleme serileri hızlı görüntüleme yapabilecek (turbo gradient eko, turbo spin eko gibi) serilere hatta özel kardiyak görüntüleme yazılımlarına sahip olmalıdır. Yine bu serilerle elde olunan görüntülerin tetkik sonras ı analizlerini yaparak kardiyak hemodinami verilerini elde etmeye yönelik özel işlem sonras ı yazılım programlarına gereksinim göstermektedir. Bu nedenlerle, kardiyak MR incelemesi özel donanım ve yazılım programları¬ na sahip cihazlarda, bu alanda deneyimli uzman radyologlar tarafın dan yapılmalı ve değerIendirilmelidir.

Kardiyak MR Avantajları;
*Radyasyon içermez
*Yüksek uzaysal çözünürlük
*Yüksek zamansal rezolüsyon
*Yüksek yumuşak doku çözünürlüğü
*Non-invaziv
*Tek oturumda komple kalp görüntülenebilinmesi

Endikasyonlar;
*Anatomik bilgi
*Ventrikül fonksiyonları ve hacimleri
*Myokard perfüzyon canlılığı
*Kitleler
*Kardiyomyopatiler
*Perikard patolojileri
*Kapak hastalıkları
*Konjenital hastalıklar
*Sekonder kalp tutulumu
HASTA HAZIRLIĞI
1.1- Çekim odasına hasta alınmadan önce;
Hastanın vücudunda MR çektirmesine sakınca oluşturabilecek protez olmadığına ve çekime onay verdiğine dair yazılı bir izin formu alınır. Giyinme kabinine yönlendirilen hastaya, hasta önlüğü giydirilir. Hastadan anahtar, bozuk para, cüzdan, kredi kartı, mücevher, işitme cihazı, saç tokası v.b, metal aksesuarları üzerinden çıkartması istenir. Klostrofobisi olan hastalara bir yakını veya personel refakati önerilir. Bu durumda refakat edecek kişinin de üzerindeki tüm metal aksesuarları çıkarttırılır.
1.2- Çekim Odasında Hazırlık:
a- Hasta masanın üzerinde supine (sırtüstü) yatırılır. Kollar başının üzerine kaldırılır. Göğüs bölgesinde kıl, tüy temizlenmeli ve alanın kuru olması sağlanmalıdır. Kullanılan cihazın markasına göre, hastanın göğsünün sol tarafına ekg elektrotları yapışıtılır (3 veya 4 adet).

b- Tetkik esnasında “Cihazdan çok yüksek sesler gelecek endişeniz olmasın hiç hareket etmeyin lütfen. Komut geldiği zaman, nefesinizi alın , boşaltın ve nefesinizi tutun.”anlatılmalıdır.
c- Kullanılacak coiller : standart body coil veya standart surface coil (single circular coil) veya tercihen cardiac phase array multi elements coil kullanılabilir.

1.3- EKG ve Elektrotların ayarlanması:
a- EKG Kullanımı:
Kardiyak MR görüntülemeyi akciğer hareketleri ve kalp hareketleri zorlaştırmaktadır. Solunum hareketleri hastaya nefes tutturularak aşılmaktadır. Kalp hareketleri için EKG tetiklemeli olarak çekim yapılmaktadır.
a.1. Prospective triggering : EKG gating, kalp hareket halindeyken genellikle diyastol sırasında kalp siklusunun belirli bir kısmı boyunca veri elde edilerek görüntülemeye olanak tanır. EKG’nin R dalgası, veri alımının R dalgasından sonra belirli bir gecikmeyi takiben başlatılmasıyla bir referans noktası olarak kullanılır. Görüntüler, bir dizi kalp siklusunda (R ila R aralıkları) toplanan verilerden oluşturulur.
Geniş perikardiyal efüzyon EKG sinyalini de düşürebilir. Manyetohidrodinamik etki olarak bilinen ortak bir kapının ürünü, kan içindeki iyonlar bir manyetik alan üzerinden taşınırken, bir voltaj uyandırıyor ve EKG kaydını bozuyor. Bu durumdan, çoğunlukla, kalpteki elektrik faaliyetini kandaki iyonlardan ayırt edebilen vektörel kardiyogram gating (VCG) ile üstesinden gelinebilir.

Her R dalasından sonra kırmızı kutucukların olduğu yerden EKG tetikleme yapılmaktadır.
a.2. Retrospective triggering: Cine görüntü elde etmek için kalp döngüsünü birden çok karelere bölünmektedir. Kalp atış hızı, EKG’nin R dalgasıyla başlar, sonraki R dalgasıyla biter. Nabız atım sayısına bağlı olarak tipik olarak 10 ile 20 parçaya bölünür. Cine’deki her görüntü birkaç kalp atışı üzerine toplanan bilgilerden oluşur.

b- Elektrotların Ayarlanması:
Hasta Yatış Pozisyonu
Hasta masaya sırt üstü yatırılılır. Göğüs bölgesinin sol tarafına ekg leadleri yapıştırılır.

Hasta masanın üzerinde supine (sırtüstü) yatırılır. Kollar başının üzerine kaldırılır. Kullanılan cihazın markasına göre, hastanın göğsünün sol tarafına ekg elektrotları yapışıtılır (3 veya 4 adet).
“Cihazdan çok yüksek sesler gelecek endişeniz olmasın hiç hareket etmeyin lütfen. Komut geldiği zaman nefesinizi tutun“
Hastaya çekim boyunca hareketsiz kalması belirtilir. Hastada kapalı alan korkusu hissedilirse önce hasta sakinleştirilir. Hasta sakinleştirildikten sonra MR cihazlarında bulunan panik butonu hastanın bir eline verilir. Hastaya gerektiği zaman kullanması tembihlenir. Panik butonu bulunmayan ve arızalı olan MR cihazlarında hasta ile iletişimi sağlamanın yollarından biride “kendinizi kötü hissederseniz ayağınızı kaldırın” denebilir.
Çekim odasının kapısı kapatıldığından emin olunur ve kumanda odasına geçilir.

ÖN TANILARINA GÖRE KARDİYAK MR PROTOKOLLERİ;
*Kardiyak morfoloji ve anatomi
*Kardiyak fonksiyonlar
-Ventrikül ve Atriumların sistolik ve diyastolik hacimleri
-Kapak fonksiyon değerlendirilmesi
*Myokard viabilitesi
*Myokard demir yükü
KARDİYAK MR GENEL BAKIŞ
Temel Kalp Görüntüleme Paketi;
*Siyah (spin echo) ve Beyaz kan( Gre ) görüntüleme(anatomi)
*CINE görüntüleme( fonksiyon)
*Erken faz görüntüleme( perfüzyon)
*Geç faz görüntüleme(myokard canlılığı)
*Faz kontrast ( akım )

Hasta Hazırlığı Metal aksesuarlar çıkarttırılır.
Yatış Pozisyonu Supine (sırtüstü), kollar vücuda paralel yanlarda
Taranacak Bölge Kalp ve parakardiyak mediastinaş-l yapılar
Kontrast madde Kilox 0,2 ml
İskemi,ARVD,Kardiyak kitleler,trombüs

Kontrastsız Kapak ve venrtriküler fonsiyon değerlendirilmesi
Protokol Sekans8ları
1- Survey
2- Referans
3- HASTE-(SS SE) tüm toraks için
4- CINE SSFP 8mm 2mm gap,LV(Sol ventrilüle yönelik)2 Chamber(odacık) scout görüntü

5- CINE SSFP 8mm 2mm gap,Fake(yalancı) 4 chamber(odacık-boşluk) scout görüntü
6- CINE SSFP 8mm 2 gap,SA( short axis) scout görüntü
7- CINE SSFP 8mm 2 gap,Gerçek 4 chamber( odacık-boşluk) tüm kalp tarama
8- CINE SSFP 8mm 2 gap,SA(short axis) apex-kapak seviyesi arası
9- CINE SSFP 8mm 2 gap,LA(long axis) odacık R ve L için ayrı ayrı
10- CINE SSFP 8mm 2 gap,LVOT( Left Ventricle Out-Flow Tract)_Gerekirse
11- CINE SSFP 8mm 2 gap,RVOT( Right Ventricle Out_Flow Tract)_Gerekirse
12- PC(Phase Contrast) Quantative Flow sekansı( ilgili kapağa)
13- T1 se 4 odacık ve short axis
14- TSE T2 yağ baskılı 4 odacık ve short axis
15- Dynamic Perfusion T1 gre ağırlıklı(dinamik kontrast madde uygulaması)
16- 3D Gre IR Erken –Geç kontrast görüntüleme
17- PSIR( phase sensitive Inversion recovery) 4 odacık ve short axis
18- T1 se 4 odacık ve short axis
19- Geç faz T1 gre IR
20- T2* SE (myokard demir yükü için)

Kullanılan Sekanslar ve Özellikleri;
*HASTE-SS FSE:
HASTE / SS-FSE tek atış tekniğidir. Bu, tüm k-alanından gelen verilerin tek bir 90º uyarım darbesinden sonra elde edildiği anlamına gelir.Hızlı bir görüntüleme yöntemidir.
Kalp MR görüntülemede tüm toraks ve kalp anatomisini,morfolojisini nefes komutlu yada nefes komutsuz (nefesini tutamayanlar için) kısa bir sürede değerlendirmek amacıyla kullanılır.
Kalp ve damardaki kanı siyah göstediği için kalp görüntülemede siyah kan sekansları grubunda yer alabilir.
Düşük uzaysal rezolüsyonda olduğu için patoloji ayrımı zordur.

*Black Blood:
Siyah kan olarak da bilinen bu SE (spin echo)sekans dizisinde ,akan kandan gelen sinyali baskılamak ve statik anatomiyi vurgulamak amaçlanır. Adından da anlaşılacağı üzere kapteki kanı siyah görebiliyoruz.
Bunu yapmak için, çift inversiyon kurtarma(double IR) dizisi kullanırız. Çift IR için, önce protonları tüm doku hacminden (yani bütün göğüs bölgesinden) geri çeviririz. Hemen sonra, dilim seçici olan ikinci bir inversiyon darbesi uyguluyoruz , bu istenen dilimden protonları normale döndürüyor. Daha sonra, hacim içindeki kanın sıfır mıknatıslanmasına ulaşana kadar TI inversiyon zamanı bekleriz. Bu noktada, dilime akan kanların hepsi siyah sinyal alacaktır.Ardından hızlı spin eko yöntemleri(HASTE-RARE) ile görüntü almaya başlarız

*Triple IR:

Triple IR(invesion recovery), görüntü toplama modülü başlamadan kısa süre önce ilave bir üçüncü dilim seçici 180 ° çevirme darbesi içeren bir double IR sekansıdır. İlk iki ters vuruş, yukarıda anlattığımız black blood gibi koyu kan görüntüsünü yaratır. Üçüncü ters vuruş, yağ sinyalini boşa çıkarır. Triple IR dizisi bu nedenle double IR dizisi artı STIR olarak düşünülür.
Bu dizin kanı siyah gösterdiği gibi ,yağdan gelen sinyalide baskılamış olur.

Şekil X: Bir triple IR dizini diyagramı Şekil:Triple IR kısa aks görüntü

*SSFP(steady-state free precession) CİNE: EKG tetiklemeli, nefes komutlu

Kalp atışı görüntüleri sadece estetik açıdan değil aynı zamanda kalp fonksiyonlarının teşhisi için de kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, multiplanar CINE çalışmaları, hemen hemen her kardiyak MR çalışmalarında önemli bir bileşen oluşturur.

Konvansiyonel RF darbe dizisi, parlak kan tekniğidir, tipik olarak dengeli bir kararlı durum serbest hazırlık (SSFP) gradient efekti yöntemi olan TrueFISP’dir. TrueFISP kanın kendinden yüksek T2 / T1 oranına bağlı olarak diğer dokulara kıyasla yüksek intravasküler sinyal üretir. Bu dizinin yapısı, çok kısa TR ve TE değerlerinin kullanılmasını sağlar ve bu nedenle, tek bir kalp atışında birden fazla görüntü elde edilebilir.
Sinüs dizileri, tek bir kalp atışı sırasında (R-R aralığı) her karede birden fazla k-alan kümesinin edinilmesine izin veren çok kısa TE’ler (1-2 ms) kullanır. Bu değer, çerçeve başına (vps) veya segment başına satır sayısı (lps) olarak bilinen, operatör tarafından seçilebilen bir parametredir.

Çerçeve başına yalnızca sınırlı sayıda görüntüleme yapılacağı için, veriler birçok kalp döngüsünde toplanmalıdır. Bununla birlikte, belirli bir dilim yeri için eksiksiz bir CINE görüntüsü seti genellikle çoğu hastanın tekli nefes tutma yetenekleri dahilinde 5-10 saniyede toplanabilir.

Kardiyak CINE görüntülemede kullanılan SSFP sekansının firmalardaki ticari isimleri;

TrueFISP(Siemens)
Balanced FFE( Philips)
FISTA( GE)
BSARG(Hitachi)
True SSFP( Toshiba)

Şekil: SSFP PULS Diyagramı

Geleneksel MR görüntülemede, bir SSFP sırasının tekrar süresi (TR), ardışık RF-darbeleri arasındaki aralık olarak tanımlanmalıdır. Yukarıdaki diyagramda bunu “Gerçek” TR olarak nitelendirdik.

*Bright Blood: EKG tetiklemeli, nefes komutlu
Gre-Eko dizini olan bu yöntemde kan parlak görülecektir.Türbülans akımın sinyalini kaybetmesi tanıya katkı sağlar.Önceki başlıklarda anlattığımız SSFP sekansları bu grupta yer alırlar.

*Erken Kontrast(Perfüzyon): EKG tetiklemeli, nefes komutlu
EKG tetiklemeli ultra hızlı T1 GRE yada Gre EPI dizinleri kullanılarak myokard ın kontrast perfüzyonu değerlendirilir.Yüksek uzaysal ve zamansal çözünürlük sağlanabilmesi ventrikülün tamamını alabilmesi için uzun bir nefes tutuma egzersizine ihtiyacımız olur.
Kontrast madde yüksek hızda ( yaklaşık 4ml/sn) bolus şekilde verilir ve aynı anda dizin başlatılır.

3D Erken Geç Gre IR:
Kontrast verilmesini takiben 2. Dakikada alınan ve kalpteki trombüs teşhisi,kitle varlığında kitlenin kontrastlanmasını gösteren yöntemdir.Myokard perfüzyonundan söz edilmez.

Post kontrast 2.dakika da alındığı için TI( inversion time) yaklaşık 400 ms ‘de tutulmalıdlır.

*Geç Kontrast Gre IR: EKG tetiklemeli, nefes komutlu
Gre, EPI Gre,SSFP çeşitleri var.

Inversiyon İyileştirme (IR) darbeleri, çevresindeki patolojiyi vurgulamak için istenen bir dokudaki sinyali baskılamak için kullanılır. Bu tekniğin ortak kullanımı,kontrastın gecikmeli görüntüleme (8 ve 20. Dakika arasında)sırasında sinyali normal miyokardtan boşaltmaktır. Normal myokard, gelişmiş anormal myokardın aksine koyu renkte olacaktır. IR darbeleri, inversiyon süresi TI (inversion time) olarak bilinen özel bir parametreye sahiptir. Normal myokardı baskılamaya çalışırken, normal myokardın koyu olduğu TI’yi bulmalıdır. Bu genellikle RF darbesinden yaklaşık 330 msn sonra gerçekleşir ancak kişiden kişiye değişir. Bir birey için uygun TI’yi belirlemek için, serideki her görüntünün aşamalı olarak daha büyük bir TI’ye sahip olduğu bir TI gözlem dizisi elde edilir.Uygun olan TI süresinde myokard taranır. Uygunluk testi için look locker ismi ile anılan multi TI değerlerine sahip tek kesitlik bir görüntü serisi alınır ve bu seride normal myokardın en iyi baskılandığı serinin TI zamanı ile taramalar gerçekleştirilir.

*PSIR( phase sensitive inversion recovery): EKG tetiklemeli, nefes komutlu
Kontrast madde uygulamasından sonra, enfarktüslü miyokard, gecikmiş hiperemansiyonu sergiler ve bir inversiyon geri kazanım (IR) sekansı kullanarak görüntülenebilir. Seçilen inversiyon iyileşme süresine (TI) karşı oldukça duyarlıdır.Dizinin bu özelliği kullanılarak anormal ve normal myokard sınırları rahatça belirlenebilir.
PSIR dizini ile geç kontrast T1 IR serileri aslında aynı şeye yararlar. Fakat PSIR dizninlerinin uzaysal çözünürlüklerinin yüksek olması ve aynı anda yağlarıda baskılayabilmesiyle bitişik yapıların daha net görülmesi sağlanır.

*Faz Kontrast Görüntüleme : EKG tetiklemeli, nefes komutlu
Akıma bağlı olarak oluşan faz değişikliklerini kaydeden sekans gruplarıdır.
Faz kontrastlı MR, bipolar kodlama gradyanlarının uygulandığı üç kardinal yönde akışı algılayabilir. Bu, üç hız vektör bileşeninin hesaplanmasına izin verir: vx, vy ve vz. Bu bileşenler, yönü tanımlamak için gri skala (üstten-alta, soldan sağa veya anterior-posterior) kullanarak ayrı görüntüler halinde gösterilebilir. Alternatif olarak, hızlar, her vokselin yoğunluğunun, tarafından verilen hız (S) ile orantılı olduğu tek bir büyüklük görüntüsünde birleştirilebilir.

EKG tetiklemeli olarak çalışır ve data alır. Her vokselin parlaklığı hızla orantılı olduğu magnitude görüntü ve akımın yönüne göre siyah yada beyaz kodlama yapabilen phase görüntülerden oluşur.

*T2 star (gredient) myokard görüntüleme: EKG tetiklemeli, nefes komutlu
Paramanyetik olan demir elementinin T2* ağırlıklı sekanslarda sinyal kaybı – bozulumu yaptığı bilinmektedir. Hemokormatozis gibi sekonder kalp tulumu olan hastalara myokard daki yaklaşık demir yükünü hesaplayabilmek için kullanılır.
Tüm kardiyak görüntüleme dizinleri gibi EKG tetiklemeli data toplar ve özel yazılımlar ile myokard demir yükü hesaplanabilir.

Myokard demir yükü hesaplamada ,kalbe yönelik short axis planda multi eko T2* seriler kullanılır.

T2 * değerlerini tahmin etmenin çeşitli yöntemleri mümkündür ancak en yaygın teknik, aşağıda gösterildiği gibi eko zamanlarını (TE’ler) kademeli olarak arttıran bir dizi nefes tutmalı (GRE) görüntüler elde etmektir:

Sinyal yoğunluğunun ölçümleri ventriküler septum üzerinde yapılır. (böylece kardiyak damarların plusasyonundan ve akciğerlerdeki hava artefaktlarından kurtulabilirz)

Ferrittin sinyali , T2* relaksasyon sürelerine değil de; elde edilen çoklu TE’ye sahip sinyallerin 1/T2* oranlarının toplamına eşittir.

Protokol ve Planlama :
Scout
Çekim başlatıldıktan sonra ekrana Survey görüntüsü gelir. Sagital, Koronal ve Aksiyel kesitlerin göründüğü ilk görüntüye Survey görüntü denir

Kardiyak planlama için Scout görüntüler
Ekrana gelen Survey görüntüsü üzerinden . Sagital, Koronal ve Aksiyel kesitlerin göründüğü ilk görüntüye Scout görüntü denir
Fake (yalancı)4-Chamber Scout Görüntü Ayarlama(SSFP)
2 odacık scout (chamber) görüntü üzerinden sol atriyum, sol ventrül ve mitral kapağın ortasından geçerek apeksi geçecek şekilde ayarlanır

Short Axis Scout Görüntü Ayarlama(SSFP)
Scout fake 4 chamber görüntü üzerinde heriki kapağa paralel olacak şekilde ve 2 chamber scout göründe mitral kapağa paralel olacak şekilde sol atriyumun ortasında kalp apeksi bitimine kadar kesitler ayarlanır.

 

Gerçek Cine Görüntülerin Ayarlanması

4-chamber cine Görüntü (gerçek) Planlama(SSFP)
Ekranda ilk pencereye scout short aksis, yanındaki pencereye de 2 chamber Scout görüntü atılır. Scout short aksis görüntü üzerinde , septumu vertikal olarak , sol ve sağ ventrikülden geçek şekilde, diğer pencerede Scout 2 chamber görüntü üzerinde heriki kapağa paralel olacak şekilde açı verilerek ayarlama yapılır.

4 odacık görüntü planlarken short axis görüntüler üzerinden sağ ve sol ventriküle vertlikal olarak kurulan hat diyafragmaya da paralel olursa gerçek 4 odacık görüntülerde hem aort görüntüye dahil olmaz hemde yalancı ventriküler septal defekt görünümü olmaz .
Kesitsel Anatomi

Özelleşmiş kardiyak MR protokolleri;
A) Kardiyak morfoloji ve anatomi;
Survey
Referans
HASTE-SS FSE aksiyal planda tüm toraks 5mm % 10 gap
CINE SSFP 8mm 2mm gap,LV(Sol ventrilüle yönelik)2 Chamber(odacık) scout görüntü

CINE SSFP 8mm 2mm gap,Fake(yalancı) 4 chamber(odacık-boşluk) scout görüntü
CINE SSFP 8mm 2 gap,SA( short axis) scout görüntü
CINE SSFP 8mm 2 gap,Gerçek 4 chamber( odacık-boşluk) tüm kalp tarama
CINE SSFP 8mm 2 gap,SA(short axis) apex-kapak seviyesi arası
CINE SSFP 8mm 2 gap,LA(long axis) odacık R ve L için ayrı ayrı
CINE SSFP 8mm 2 gap,LVOT( Left Ventricle Out-Flow Tract)_Gerekirse
CINE SSFP 8mm 2 gap,RVOT( Right Ventricle Out_Flow Tract)_Gerekirse
Black Blood 8mm 2 gap 4 chamber
Black Blood 8mm 2 gap Short Axis
Black Blood 8 mm 2 gap Long Axis
Faz kontrast Q FLOW ( incelenecek kapağa yönelik )

a)Kardiyak anatomi ve segmental duvar hareketleri incelenir.
b)Volümetrik incelemeye olanak sağlar.
c)Valvüler fonksiyonlar değerlendirilebilir.

CINE SSFP dizinler sayesinde 1’den fazla kalp siklusunda sistolik ve diyastolik kalp duvar hareketleri incelenir.
Ventrikül yada atriyumların sistol ve diyastol sonu hacimleri hesaplanarak ventriküllerin EF( ejeksiyon fraksiyonu), kardiyak out-put hesaplanabilir.
Sistol ve diyastol serilerde alan ölçümleri toplanarak hacimler ölçülür.
Diyastol sonu hacim-Sistol sonu hacim= Atım hacmi(stroke volume)

Stroke Volume / Diyastol sonu hacim= EF

Kardiyak out put=V(diyastol)-V(sistol) x Atım Sayısı
Kardiyak Out put = Stroke Volume x HR(heart rate)(nabız sayısı)

Valvüler fonksiyonlar ile alakalı bilgiyi hem CINE SSFP dizinlerinden hemde faz kontrast serilerden almak mümkündür.
Örneğin her hangi bir kalp kapağındaki kaçak geri akım yada Jet akım SSFP görüntülerde sinyal void olarak karşımıza çıkar.

B) Myokard ve perikard patolojileri;

Survey
Referans
HASTE-SS FSE aksiyal planda tüm toraks 5mm % 10 gap
CINE SSFP 8mm 2mm gap,LV(Sol ventrilüle yönelik)2 Chamber(odacık) scout görüntü

CINE SSFP 8mm 2mm gap,Fake(yalancı) 4 chamber(odacık-boşluk) scout görüntü
CINE SSFP 8mm 2mm gap,SA( short axis) scout görüntü
CINE SSFP 8mm 2mmgap,Gerçek 4 chamber( odacık-boşluk) tüm kalp tarama
CINE SSFP 8mm 2 mm gap,SA(short axis) apex-kapak seviyesi arası
CINE SSFP 8mm 2 mm gap,LA(long axis) odacık R ve L için ayrı ayrı
CINE SSFP 8mm 2 gap,LVOT( Left Ventricle Out-Flow Tract)_Gerekirse
CINE SSFP 8mm 2 gap,RVOT( Right Ventricle Out_Flow Tract)_Gerekirse
Triple IR 8mm 2 gap 4 chamber
Triple IR 8mm 2 gap Short Axis
Triple IR 8 mm 2 gap Long Axis
SA planda erken Faz Perfüzyon T1 gre IR SA 8 mm 2 mm gap
SA planda geç Kontrast T1 gre IR (8-20. Dakikalar arası) 8 mm 2mm gap

Myokard ve perikard patolojilerine yönelik kardiyak MR çalışmalarında genel anlamda torasik ve kardiyak anatomi ağırlıklı kardiyak görüntüleme ardından myokard canlılığı için intra venöz kontrast madde uygulanması yapılır.
Alınacak olan erken kontrast T1 GRE ve geç kontrast T1 GRE IR dizinleri ile myokard’da iskemi yada enfarkt araştırması yapabilmekteyiz.
Geç kontrast Gre IR seriler ile varsa infarktın transmural yayılımına bakılır.
Yine myokardit,aritmyojenik sağ ventrikül displazisi(kardiyomyopatisi) gibi hastalıklarda kontrast madde uygulanmasını takiben myokard patolojileri değerlendirilebilir.
Kardiyak MR çalışmalarımızda önümüze çıkabilecek bazı vaka lar ve bu vakalara yaklaşım tarzımız: